ליימ וחלש
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ישאר דומע
םייח תורוק תצפה
םישורד תוחול
םירפס
םינובשחמ
רכש תואלבט
הדובע יניד
המשה תורבח
תורשימ ירגאמ
הקוסעתה תוכשל
םייח תורוק תביתכ
הדובע ןויארל הנכה
רתאב םוסרפושיקה רתאב םוסרפה תויורשפא תודוא םיפסונ םיטרפ תלבקל
...ןאכ

...

,המשה/א"כ תרבח

תונהל ,ךלש רתאל תוסינכה רפסמ תא לידגהל תנינועמ ךניא םא
םייח תורוק ףטוש ןפואב לבקל ,םויה דע תינהנ אל הנממ הפישחמ
אל םוסרפ לע ףסכ זבזבל אל ,םילאיצנטופ םידמעומ לש םיגלטוקמ
.ךל עיצהל המ ונל ןיא יזא ,םלוה יתימדת בוציימ תונהיל ,ליעי

ילכל ותכיפהבו הסנרפ לטרופ לש וחותיפב ועקשוה םיבר םיצמאמ
הדובע תאיצמ ךרוצל שלוגה לע רתויב ףדעומהו רתויב יתודידיה
תאיצמל א"כ/המשה תרבחל רתויב ליעיה רזעה ילכ ךדיאמו ,דחמ
םייעוצקמ םירמאמ ,םיישומיש םילכ םימייק רתאב .םיאתמ דבוע
רתאל עיגמה שלוגל םימרוגה םילכ דועו דועו םינוש תורוקממ
.בוש וילא רוזחלו וב דקמתהל

,םכינב ךוותמ םרוג קר אלא א"כ/המשה תרבח אל ונא יכ שיגדנ
.דבועה ןיבל ,א"כ/המשה תורבח

תוקלחמ לא םג םייחה תורוק תא םיציפמה םירחא םירתאמ לידבהל
תורבח ןניאש תורבחל םייחה תורוק תא םיציפמ ונניא ,סויג
םרטב םייחה תורוק תא הלביק הרבחה וב בצמ ענמנ ךכ !א"כ/המשה
!דבועה תא הילא םתנפה

רתויב הליעיה ךרדה תא ונאצמו ונעגי א"כ/המשה תרבחכ ,םכל
ןמז תעקשה ךות ,םכיכרוצל םאתומה םייח תורוק רגאמ תלבקל
תא ףושחל תורשפא םכינפב םיחתופ ונא ףסונבו .ותקידבב ילמינימ
רתאה תועצמאב הדובע ישפחמ להקל תיתריכמו תיתימדת םכתרבח
.סיכ לכל הווש ריחמב לכהו ,ונלש

יעצמאב ותפישח תועצמאב רתאה םודיקל םיבר םיצמאמ םישוע ונא
םינותיעה לכב תונגרפמ תורוקיב ובתכנ רבכ רוכזכ .םינושה הידמה
תינכותב) וידרב ,(ץראה ,סבולג ,תועידי ,בירעמ) םיימויה
לועפל ךישמנו ,(וישכע טנרטניא) םייעוצקמ םיניזגמבו ,(טברטניא
.רתאה לש ומודיקל

.וניתוחוקל ןיב םכתוארל םיפצמ

:ןלהלדכ םה םהיריחמו םכל םיעצומה םיתורישה

םידמעומ לש םיחלופמ םייח תורוק לש ףטוש ןפואב הלבק 1.
.שדוחל ח"ש 150 לש ריחמב ,םהייח תורוק תא םיחלושה
,ישאר דומעב יתריכמ וא יתימדת ךרוצל ימוסרפ רנאב םוסרפ 2.
.שדוחל ח"ש 1000 לש ריחמב
500 ריחמב ,הצפה ןונגנמבו םישורד חולב ימוסרפ רנאב םוסרפ 3.
.שדוחל ח"ש
,א"כ/המשה תורבחו תוחול תיירוגטקב ףדעומ םוקימ תרכשה 4.
םינושארה תשולש ןיב ףדעומ םוקימ .שדוחל ח"ש 50 לש ריחמב
.שדוחל ח"ש 100 לש ריחמב


:םיפסונ םיטרפל
03-6094455

 

תומוסרפ
ףיקמה תוצלמהה רתא - הצלמה
תובוח םע תודדומתה
לעופל האצוהמ תוריד
םיסכנ סוניכמ םיבכר
ילארשיה םיעונפואה לטרופ
םיקוור תביסמל םיפיט
םיריכשל סמ ירזחה תקידב
ילארשיה טפשמה לטרופ
ליימל םניח סקפ תלבק

יללכ.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא
   
  
Google