ישאר דומע
הצופתל תורבח תופרטצה
םירבחל הצלמה וחלש
רתאב םוסרפ
םיפדעומל ונתוא ופיסוה
ןותיעב ונילע ובתכ
ליימ וחלש

ינש בלש - םייחה תורוק תצפה ףשא.םייחה תורוק ףשאב שמתשהל םתטלחה
הז ףדב םימיאתמה תודשה ואלמ
"םייח תורוק גצה" לע ושיקה םיטרפה יולימ םויסב
.א"כ/המשהה תורבח לא ץפוי ךכ ,ספוטה גצוי וב ןפואה


הבוח םה תיבכוכב םינמוסמה תודשה *


: םיישיא םיטרפ
:* החפשמ םש
:* יטרפ םש
: תבותכ
: דוקימ
: ריע
: ףסונ ןופלט
: * ןופלט
: יתחפשמ בצמ
: Email
: הדיל ץרא
: הדיל ךיראת

: יאבצ תורש
: םיאולימ
: ליח/דיקפת
: הגרד
: ךיראת דע
: ךיראתמ

: הלכשה
: ראות
: דומיל תמגמ
: דסומ
: ךיראת דע
: ךיראתמ

: ןויסנ
: םוחת
: דיקפת
: הרבח
: ךיראת דע
: ךיראתמ

: דיקפתה רואת
: םוחת
: דיקפת
: הרבח
: ךיראת דע
: ךיראתמ

: דיקפתה רואת
: םוחת
: דיקפת
: הרבח
: ךיראת דע
: ךיראתמ

: דיקפתה רואת
: םוחת
: דיקפת
: הרבח
: ךיראת דע
: ךיראתמ
              
: דיקפתה רואת


: שקובמ רכש

: תורעה
 
 
 
   
 
    
 

  
  
.קוח פ"ע שנעהל יופצ תאז השועה לכ .'תושו ינזח דרשממ שארמ בתכב רושיא אלל ונממ קלח לכ וא ולש טמרופה ,רתאה תא קיתעהל ןיא